TÜZÜK

MEVSİM DAĞCILIK, KAMPÇILIK, DOĞA SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
 
Derneğin adı ve Merkezi 
Madde 1 - 
Derneğin adı:”Mevsim Dağcılık, Kampçılık,Doğa Sporları Kulübü derneğidir.
Derneğin merkezi İzmir’dir.Şubesi açılmayacaktır.
Derneğin Renkleri Açık Yeşil, Gök Mavi, Turuncu’ dur.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek için Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı 
Madde 2 - 
Dernek, Dağcılık, Kampçılık ve doğa sporlarını tanıtıp geliştirmek ve gençleri bu spor dalları içinde eğitip, daha sağlıklı bir beden ve ruh yapısını sahip olmalarını sağlamak, Çevre bilincini geliştirerek,çevrenin korunmasına katkı sağlamak ve üyeler arasında sevgi,kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Dernek siyasetle uğraşmaz.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2-Kurs,Semine,,konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak,her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek,
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
14-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda,diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek ; Dağcılık, Kampçılık, Kaya Tırmanma, Oryantring , İzcilik, Kayak, Dağ Kayağı, Havacılık, Yamaç Paraşütü, Bisiklet, Mağaracılık, Dağ Maratonu ve diğer doğa sporları branşlarında temel eğitim ve ihtisas kursları açmak, kuruluş amaçlarında uygun olarak bu spor dallarında etkinlikleri organize ederek aylık ve yıllık programları düzenlemek. Dernek amacın uygun olarak üyeler arasındaki bağları ve birlikteliği pekiştirmek amacıyla sosyal etkinliklerde bulunmak.Kültür ve eğitim gezileri, sergiler, yemekli – yemeksiz toplantıları,seminerler paneller,dinletiler ,slayt ve film gösterileri düzenlemek.Yabancı kulüp ve sporcular ile işbirliğine giderek Türk dağ ve doğa turizmini gelişmesine yönelik dağcılık etkinlikleri ve doğa sporlarını organize etmek ve ülkemizi tanıtmak amacı ile dağ ve doğa sporları kapsamında rehberlik hizmetleri vermek.Dağcılık ve doğa sporları ile ilgili belge, harita, dergi, kitap, slayt ve diğer dokümanları arşivini oluşturmak.Bu spor dallarını tanıtabilmek amacı ile dergi, bülten, gazete, broşür gibi eğitici yayınlar çıkarmak, çevre ve çevre bilincinin yerleşmesi amacı doğrultusunda basınımıza toplumun tüm kesimlerine yol gösterici çalışmalar alanlarında bulunmaktadır.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3 - 
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir..Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.Başvurusu kabul edilen üye ,bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma 
Madde 4 -
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 5 -
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları
Madde 6 -
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1 -Genel Kurul
2-Yönetim Kurulu,
3 –Denetim Kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 7 -
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel Kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, 
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Şubat ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır,
Yönetim Kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa ;üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü
Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün , saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebebi ile belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü
Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır;çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak,bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazır un listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır;üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 8 - 
Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır.Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise , toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar 
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez..

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9 - 
Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7-Dernek Yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9-Derneğin Uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10-Derneğin vakıf kurması,
11-Derneğin fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebebiyle her zaman görevden alabilir.
Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.
Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 10 -  
Yönetim Kurulu, altı asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve 2 üye’yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebebin den dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
4- Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak,derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
6-Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,toplandığında genel Kurula sunmak,
8-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili , Görev ve Yetkileri
Madde 11 - 
Denetim Kurulu , üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeblerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim Kurulu ;gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 12 - 
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye aidatı:Üyelerden giriş ödentisi olarak 20 tl , yıllık olarak 30 tl aidat alınır.Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
7-Diğer gelirler

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 13 -
Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur.Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda , üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse ,takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri :Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt defteri:Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir.Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 
3-Evrak Kayıt Defteri :Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-İşletme Hesabı Defteri:Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri:Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları,bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6- Demirbaş Defteri :Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım surelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş defterinin tutulması zorunlu değildir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir;
1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter :Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler ( Büyük Defter hariç ),kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık )
(Dernekler Yönetmeliği EK – 16’ da belirtilen )”İşletme Hesabı Tablosu “ düzenlenir.Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise , yıl sonlarında (31 Aralık ),Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 14 -
Gelir ve Gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan)”Alındı
Belgesi “ile tahsil edilir.Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.Ancak derneğin, Gelir vergisi kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi usul kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan )”Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan )”Ayni yardım Teslim belgesi “ ile yapılır.Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise ( Dernekler Yönetmeliği EK-15’ te örneği bulunan )”Ayni bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Bu belgeler;Ek-13 , Ek-14 ve Ek -15’te gösterilen biçim ve ebatta,müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır.Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
Alındı Belgeleri 
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” ( Dernekler Yönetmeliği Ek-17 ‘de gösterilen biçim ve ebatta )yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması,deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği ,imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan )”Yetki Belgesi“ dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek , dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır.Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir.
Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir.Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur.Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi ; 
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri,harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 15 -
 Derneğin,bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği Ek- 21’de bulunan) ”Dernek Beyannamesi ”dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak,her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü
Madde 16 -
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde,yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3te yer alan) Genel Kurul Sonuç bildirimi mülki idare amirliğine verilir.Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde;
Genel Kurul toplantı tutanağı,tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.
Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği Ek-26’ da sunulan )”Taşınmaz mal bildirimini ”doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurt dışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce ( Dernekler Yönetmeliği Ek -4’te belirtilen)”Yurt dışından yardım alma bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği Ek- 24’te belirtilen )”Yerleşim yeri değişiklik bildirimi “; Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler ( Dernekler Yönetmeliği Ek -25’te belirtilen ) “Dernek Organlarındaki Değişiklik bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Temsilcilik Açma 
Madde 17 -
Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir.Temsilciliğin adresi yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Derneğin İç Denetimi
Madde 18 -
 Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.Genel Kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması , denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.Genel Kurul veya yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 19 -
 Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir.Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 20 -
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle 
Toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak,bu toplantıya katılan üye sayısı ,yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ‘dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Kulüp Yönetme birimi görevlilerin görev ve yetkileri 
Madde 21 -
Kulüp yürütme birimi görevlilerin başlıca görev ve yetkileri şunlardır.
a.)Genel Sekreter;Gençlik ve spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu kararı çerçevesinde ,kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetleri ile kulüp yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, yönetim kuruluna karşı sorumludur.Yönetim kurulu toplantılarına katılır.Kurulun raportörlük ve sekreter ya görevlerini yapar. Bu toplantılarda oy kullanamaz..Başkan adına yazışma işlemlerini yürütür.
b.)Kulüp Saymanı ;Kulübün hesap, muamelat, gelir ve zarf işlemlerini ve işlemlerini yürütmekle görevli elemanı olup, genel sekretere karşı sorumludur.
c.)Kulüp Doktoru ;Yardımcısı, sağlık personeli ; Kulübün yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlerine katılanların ve yarışmacıların sağlık muayene,tedavi ilk müdahale ve gıda rejimlerine dair doktorluk hizmetlerini ve ilk yardım, masaj gibi yardımcı sağlık hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludurlar.
d.)Tesis ve malzeme yönetici ve görevlileri;Kulüp temsilcilerinin ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır halde bulundurulması,güvenlik, bakım, onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve genel sekreter karşı sorumludurlar.
e.)Spor direktörü;Spor kulübünün, profesyonel futbol hariç,faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün spor dallarında sportif eğitim ve yarışmalarla ilgili spor faaliyet ve hizmetlerinin yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.
f.) Gençlik direktörü;Gençlik kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği alanlarda yarışma müsamere, şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlık, eğitim ve çalışmalarını yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.
g.)Genel Kaptanlar;Kulübün profesyonel futbol hariç faaliyetlerini üstlendiği spor dallarının veya faaliyet türlerinin her biri için gençlik veya spor direktörü ile genel sekreterin birlikte teklifleri üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirirler.Genel kaptanlar genel kaptanı oldukları spor dalının veya gençlik hizmet ve faaliyet türünün eğitim çalışmalarına yarışma / yarışmalarına ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların,bay ve bayan her kategoride sayılarının artırılmasına ve nitelik bakımında geliştirmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli olup,birinci derecede gençlik veya spor direktörüne karşı sorumludurlar.
h.)Kaptanlar;Kaptanı oldukları spor dalı kategorisinin her birinde eğitim çalışmalarına,yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların,bay ve bayan sayılarının arttırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli ve birinci derecede,faaliyette bulundukları spor dalının genel kaptanına karşı sorumludurlar.
ı.)Kol Başkanları;Başkanı oldukları gençlik faaliyeti dalında,kategorisinin eğitim çalışmalarına , yarışlara şenliklere v.b. gösterilere katılan ve katılacak olanların,bay ve bayan sayılarının arttırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik gençlik faaliyetlerine ait hizmetleri yürütmekle görevli olup birinci derecede faaliyette bulundukları dalın genel kaptanına karşı sorumludurlar.
i-)Teknik Yönetici ve Öğreticiler;Kulübün yapmayı amaçladığı faaliyet çeşitlerinde veya spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getiren sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üstün form seviyesinde korumak ve geliştirmek için gerekli tedbirleri alan kişilerdir.Bunlar, gençlik kulüplerinde genel sekretere spor kulüplerinde ilgili genel kaptana veya yönetim kurulunun tespit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludurlar.
J.)Gençlik lideri ve eğitmen;Sorumlu olduğu gençlik faaliyeti türünde çalışmaların sürdürülmesinde, katılım ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olup, gençlik koordinatörüne karşı sorumludur.

Kulüp danışmanları
Madde 22 -
 Yönetim Kurulu ve yürütme birimine kulüplerin hizmetleri ile ilgili gençlik, spor, hukuk, sağlık, basın ve benzeri alan konularda danışmanlık yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile kulüp danışmanı görevlendirilebilir.
Danışman olarak görev alacakların çerçevesinde kendi konuları ile ilgili alanlarda bilgili, tecrübeli, uzman kişiler olmalarına dikkat edilir.
Kulüp danışmanları, kulüp faaliyetleri çerçevesinde kendi konuları ile ilgili olarak yazılı görüş vermekle görevlidirler.

Kulüp Danışma kurullarının görev ve yetkileri
Madde 23 -
Kulüp danışmanlığı konu ve alanlarında, danışmanlık hizmetlerini yürütmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile geçici veya sürekli olarak en fazla üç kişiden oluşan kulüp danışma kurulları meydana getirilebilir.
Danışma kurullarında görevlendirilecek olanların, alanlarında uzman kişiler olmalarına dikkat edilir.Bu kişilerin kulüp üyesi olması şart değildir.Hangi konularda danışma kurulu veya danışman görevlendirilmesi gerektiğine yönetim kurulu karar verir.
Danışma kurulları, yönetim kurullarının karar teşkiline veya yürütme hizmetlerine yardımcı olabilecek etüt ve incelemeli yapmak tekliflerde bulunmakla görevli olup yönetim kurulu adına genel sekretere karşı sorumludurlar.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 24 -
Genel Kurul,her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak,bu toplantıya katılan üye sayısı,yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde,derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye halinde MEVSİM DAĞCILIK KAMPÇILIK DOĞA SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu,mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler, İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.Genel Kurulda, devredilecek,yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.Bu görev,bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir.Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

YÖNETİM KURULU 
Adı ve Soyadı             Görev Unvanı
1.) M. Haktan Aslan     Başkan
2.) Adnan Salman        Başkan Yrd. 
3.) Nergiz Akalın          G.Sekreter
4.) İbrahim Özkan         Sayman
5.) İbrahim Bedir           Üye

MEVSİM DAĞCILIK KAMPÇILIK DOĞA SPORLARI KULÜBÜ - İZMİR / TEL : 0 533 150 08 95 & FAX : 0 232 364 44 47